Liceul Tehnologic „Spiru Haret”

AvizierCE ESTE CALITATEA ÎN EDUCAŢIE?

este ansamblul de caracteristici ale unui program de studiu şi ale furnizorului acestuia, prin care sunt îndeplinite aşteptările beneficiarilor, precum şi standardele de calitate.
CALITATEA ESTE: CALITATEA NU ESTE:
 • Valoarea pe care indivizii, societatea o acordă serviciilor educaţionale şi educaţiei în ansamblul ei
 • Definită de clienţii/ beneficiarii serviciilor educaţionale
 • Construită pe valori împărtăşite
 • Produsă, în primul rând, de oameni
 • Asigurată printr-un sistem explicit de principii, criterii, standarde şi indicatori
 • Definită prin negociere între şcoală şi comunitate şi asumată în parteneriat
 • Iniţiată prin autoevaluare
 • Asigurarea funcţionării şcolii. Vorbim de calitate doar după asigurarea funcţionării corespunzătoare
 • Responsabilitatea exclusivă a şcolii
 • Produsă la comandă, prin efectul unei legi sau act normativ
 • Condiţionată numai de bani şi resurse materiale
 • Implicită şi un produs firesc al funcţionării normale
 • Impusă pe cale ierarhică
 • Asigurată exclusiv prin evaluare externă

ATRIBUŢII GENERALE ALE C.E.A.C.:

 • Coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de autoevaluare instituţională şi privind calitatea educaţiei, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute de Legea 87/2006
 • Elaborează anual un Raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în unitatea şcolară respectivă – Raportul este adus la cunoştinţa beneficiarilor prin afişare sau publicare
 • Formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei

ATRIBUŢII SPECIFICE ALE C.E.A.C.:

 • Defineşte, în mod explicit, valorile, principiile şi indicatorii calităţii;
 • Construieşte, prin participare şi dezbatere, consensul tuturor purtătorilor de interese (elevi, părinţi, cadre didactice, angajatori, administraţie locală, alţi reprezentanţi ai comunităţii) în privinţa valorilor, principiilor, indicatorilor de calitate;
 • Urmăreşte respectarea, în toate procedurile curente de funcţionare şi dezvoltare, a valorilor, principiilor şi indicatorilor conveniţi;
 • Evaluează impactul tuturor proceselor (inclusiv şi mai ales al procesului de învăţământ) şi al activităţilor desfăşurate în şcoală asupra calităţii educaţiei oferite şi raportează în faţa autorităţilor şi a comunităţii, asupra modului în care a fost asigurată calitatea;
 • Propune măsuri de optimizare/creştere/dezvoltare a calităţii educaţiei oferite de unitatea şcolară – la nivelul conceptului, principiilor, indicatorilor, standardelor privind calitatea, dar şi al procedurilor curente care privesc funcţionarea şi dezvoltarea şcolii;
 • Deţine toate materialele informative despre sistemul de management al calităţii transmise în sistem, fiind obligată să prelucreze informaţia primită şi să o disemineze în şcoală şi către parteneri (elevi, părinţi).
Ce este autoevaluarea?
 • Modalitatea esenţială de asigurare a calităţii prin care instituţia şcolară îşi evaluează ea însăşi performanţa.
De ce este necesară autoevaluarea?
 • Este un pas iniţial, benefic şi util, cu scopul de a asigura dezvoltarea, creşterea şi nu de a sancţiona;
 • Asigură autoreglarea, optimizarea şi revizuirea funcţionării şi dezvoltării instituţiei;
 • Reprezintă asumarea reală a rezultatelor ei de către toţi cei implicaţi.
Cum se realizează autoevaluarea?
 • Selectarea domeniului/criteriului (în cazul în care evaluarea nu vizează toate domeniile)
 • Diagnoza şi judecarea nivelului de realizare
 • Identificarea slăbiciunilor şi ţintelor pentru intervenţiile de remediere/dezvoltare
 • Crearea unui grup de lucru
 • Modificarea/optimizarea PDI/PAS/PDŞ
 • Desfăşurarea activităţilor de dezvoltare/ optimizare/ remediere
 • Reaplicarea instrumentului de evaluare

PRINCIPIILE CALITĂŢII

1. Managementul calităţii
2. Responsabilităţile managementului
3. Managementul resurselor
4. Proiectarea, dezvoltarea şi revizuirea programelor de învăţare
5. Predarea, instruirea practică şi învăţarea
6. Evaluarea şi certificarea învăţării
7. Evaluarea şi îmbunătăţirea calităţii

CE SUNT STANDARDELE?

STANDARDE DE AUTORIZARE
(DE FUNCŢIONARE PROVIZORIE)

Acele standarde minimale pe care trebuie să le îndeplinească o unitate de învăţământ, la înaintarea cererii de autorizare provizorie (la înfiinţare).
STANDARDE DE EVALUARE PERIODICĂ ŞI ACREDITARE
 • Standarde verificate la acreditarea unei unităţi nou-înfiinţate (cel târziu la 2 ani de la absolvirea primei promoţii) şi la reacreditare, odată la 5 ani, de către toate unităţile de învăţământ.
 • Reglementate, împreună cu standardele de autorizare, prin H.G. nr. 21/18.01.2007;
STANDARDE DE REFERINŢĂ
 • Indică nivelul optim de calitate pentru sistemul de învăţământ şi pentru fiecare unitate şcolară în parte, în condiţiile date;

DOMENIILE ŞI CRITERIILE PENTRU
ASIGURAREA CALITĂŢII

A. Capacitatea instituţională, care rezultă din organizarea internă a infrastructurii disponibile, concretizat prin criterii referitoare la:

 • a. structurile instituţionale, administrative şi manageriale
 • b. resursele materiale
 • c. resursele umane
 • B. Eficacitatea educaţională, care constă în mobilizarea de resurse cu scopul de a se obţine rezultatele aşteptate ale învăţării, concretizată prin criterii referitoare la:

 • a. conţinutul programelor de studiu
 • b. rezultatele învăţării
 • c. activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz
 • d. activitatea financiară a organizaţiei
 • C. Managementul calităţii, concretizat prin criterii referitoare la:

 • a. strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii
 • b. proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate
 • c. proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării
 • d. proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral
 • e. accesibilitatea resurselor adecvate învăţării
 • f. baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calităţii
 • g.transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările oferite
 • h. funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform Legii
 • CALITATEA ÎN EDUCAŢIE ESTE ASIGURATĂ DE:

  Actorii educaţionali (cadrele didactice, elevii, părinţii, conducerea şcolii etc.) – cu rol în producerea şi generarea educaţiei de calitate;
  Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, care are rol în asigurarea calităţii şi în evaluarea internă a calităţii educaţiei;
  Inspectoratul şcolar, care are rol în controlul calităţii;
  Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, care are rolul de evaluare externă a calităţii educaţiei.

  DE CE AVEM NEVOIE DE CALITATE ÎN EDUCAŢIE?

  UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT AU NEVOIE DE CALITATE ÎN EDUCAŢIE PENTRU:

  • A face faţă concurenţei din mediul educaţional, în condiţiile finanţării per elev impuse de procesul de descentralizare;
  • A se bucura de prestigiu în plan local,regional, naţional, european;
  • A obţine un scor favorabil la compararea cu alte unităţi de învăţământ din aceeaşi categorie;
  • A revigora încrederea în scoala si în educaţia din România, ca mijloc de promovare socială.

  Calitatea educaţiei oferite de o unitate şcolară se determină prin:

  “Calcul rezidual” (al “Valorii adăugate”) – ce rămâne din rezultatele obţinute de elevi după ce a fost luată în considerare influenţa factorilor “de intrare” (aptitudinile, calităţile personale şi performanţele elevilor la “intrare”, mediul social, economic şi cultural, calificarea profesorilor, resursele disponibile, etc.).

  DE CE AVEM NEVOIE DE CALITATE ÎN EDUCAŢIE?

  PROFESORII AU NEVOIE DE CALITATE
  ÎN EDUCAŢIE PENTRU:

  • A-si consolida recunoasterea socială si statusul profesional;
  • A obţine un salariu mai bun;
  • A se bucura de încrederea elevilor si părinţilor;
  • A revigora în România valoarea “respect”.

  PROFESORII POT ASIGURA CALITATEA ÎN EDUCAŢIE PRIN:
  • activitate didactică în conformitate cu documentele normative şi bazată pe o metodologie centrată pe elev;
  • formare continuă;
  • adecvarea întregii activităţi la nevoile elevilor şi ale comunităţii;
  • evaluare şi autoevaluare permanentă;

  DE CE AVEM NEVOIE DE CALITATE ÎN EDUCAŢIE?

  ELEVII AU NEVOIE DE CALITATE ÎN EDUCAŢIE PENTRU:

  • A juca, prin competenţele obţinute, un rol activ pe piaţa forţei de muncă;
  • A selecta instituţia de învăţământ potrivită si a candida cu succes pentru continuarea studiilor;
  • A se integra cu succes în societatea cunoasterii si a face faţă schimbării;

  ELEVII POT ASIGURA CALITATEA ÎN EDUCAŢIE PRIN:

  • pregatire continuă;
  • implicare activă şi responsabilă în propria educaţie;
  • participare la viaţa şcolii;

  DE CE AVEM NEVOIE DE CALITATE ÎN EDUCAŢIE?

  PĂRINŢII AU NEVOIE DE CALITATE ÎN EDUCAŢIE PENTRU:

  • A avea încredere că şcoala aleasă determină progresul copiilor lor;
  • A fi siguri că educaţia oferită este relevantă pentru viitorul copiilor lor;
  • A nu fi nevoiţi să recurgă la meditaţii si la alte forme de pregătire suplimentară a copiilor lor.

  PĂRINŢII POT ASIGURA CALITATEA ÎN EDUCAŢIE PRIN:
  • comunicare permanentă cu copilul şi cadrele didactice;
  • implicare În viaţa scolii şi răspuns prompt la solicitările acesteia;

  COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII
  COMPONENŢA C.E.A.C. ÎN ANUL ŞCOLAR 2012-2013

  • MITITELU CRISTODOR – RADU – COORDONATOR COMISIE
  • APETREI MANUELA – MEMBRU
  • CHILĂ ALINA – MEMBRU
  • URSAN DORINA – MEMBRU
  • BONTAȘ AURICA – REPREZENTANT AL SINDICATULUI.
  • TUDARIUC AURORA – REPREZENTANTUL PĂRINŢILOR.
  • IFTIMIE EDUARD - REPREZENTANT AL ELEVILOR.
  • TEODORESCU CONSTANTIN – REPREZENTANT AGENȚI ECONOMICI.
  • MISĂILĂ IOAN – REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL.

  C.E.A.C. POATE ASIGURA CALITATEA ÎN EDUCAŢIE PRIN:

  • strategia de evaluare şi asigurare a calităţii;
  • propunerile de îmbunătăţire a calităţii educaţiei;
  • colaborarea cu ceilalţi “actori” implicaţi;
  • raportul anual de evaluare internă privind calitatea educaţiei în şcoală;

  PENTRU O ŞCOALĂ MAI BUNĂ!

  CALITATEA ÎN EDUCAŢIE: NOTE DEFINITORII

  • Calitatea este definită pe baza valorilor sociale.
  • Valorile promovate trebuie să se regăsească în toate componentele sistemului dar şi în relaţiile acestuia cu mediul.
  • Asigurarea calităţii nu mai este doar sarcina şcolii: trebuie implicaţi toţi “purtătorii de interese” .
  • Calitatea nu se poate impune ierarhic ci este asumată, în parteneriat, pe baza valorilor comune.
  • Asigurarea calităţii presupune un sistem informaţional puternic şi credibil.
  • Indicatorii şi standardele privind calitatea se referă la “intrări”, “procese” şi “ieşiri”.
  • Asigurarea calităţii trece dincolo de funcţionarea şcolii, măsurând “valoarea adăugată” şi “valoarea creată”.
  • Calitatea este “măsurată” mai ales prin autoevaluare şi nu se reduce la evaluarea externă.
  • Definiţia calităţii este în permanentă evoluţie şi transformare, în funcţie de nevoile, şi ele în evoluţie, ale indivizilor, comunităţilor şi societăţii.
  • Asigurarea calităţii ia în considerare nu numai nevoile actuale ale beneficiarilor ci şi pe cele viitoare.
  • Unde este frică şi neîncredere nu există calitate.